Landbouwers helpen


 

Landbouwers zijn van levensbelang voor onze bestuivers (en vice versa) en op landbouwgrond kunnen we heel wat bijvriendelijke initiatieven nemen. Daarom wil De Kleine Steen landbouwers helpen bij het nemen van bijvriendelijke maatregelen, met raad en daad. Deze pagina is een deel van het verhaal. Neem contact met ons op voor meer info en eventuele hulp.

Vlaamse LandMaatschappij (VLM): Financiële steun via beheersovereenkomsten

De VLM onderneemt ook bijvriendelijke initiatieven en zorgt voor financiële ondersteuning (1.972 EUR/ha) van landbouwers die bijvriendelijke maatregelen nemen. Hiervoor moet een beheersovereenkomst worden afgesloten.

Wat is een beheersovereenkomst?

 • Het is een vrijwillige, vijfjarige overeenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij;
 • om extra inspanningen te doen voor het milieu, de natuur en de biodiversiteit in Vlaanderen;
 • in ruil voor een jaarlijkse vergoeding.
 • Looptijd 5 jaar. Aanvragen voor 1 oktober en start 1 januari.

Voorwaarden beheersovereenkomst

 • Geregistreerd als actieve landbouwer bij het Departement voor Landbouw en Visserij
 • Enkel op percelen landbouwgrond

Bedrijfsplanner

De bedrijfsplanners van de VLM geven gratis en vrijblijvend advies over de mogelijkheden voor beheerovereenkomsten op landbouwbedrijven en helpen bij de eventuele aanvraag van een beheersovereenkomst.

Aalst en Lede Michel De Clerck Michel.DeClerck@vlm.be 0499  99 42 52
Erpe-Mere Caroline Beele caroline.beele@vlm.be 0499  59 35 61

Zie folder:  overzichtsfolder Beheersovereenkomsten VLM

Beheersovereenkomsten ‘Aanleg en onderhoud bloemenstrook’: (1.972 EUR/ha)

Door de aanleg van een bloemenstrook verhoogt het voedselaanbod (pollen en nectar) voor insecten zoals bijen en vlinders, waardoor hun overlevingskansen toenemen. Een hogere overlevingskans voor die insecten betekent ook een hoger voedselaanbod voor akkervogels, zoals bijvoorbeeld veldleeuwerik en gele kwikstaart.

Voorwaarde

In samenspraak met en positief advies van de bedrijfsplanner VLM.

Aanleg

 • Leg de strook aan op een geschikte locatie. De bedrijfsplanner bepaalt of de locatie geschikt is voor bestuivers zoals bijen en vlinders.
 • Zaai voor 1 mei van het eerste werkjaar de strook in met een éénjarig bloemenmengsel of een meerjarig mengsel van vlinderbloemigen. Een éénjarig mengsel moet elk jaar voor 1 mei opnieuw ingezaaid worden. Een meerjarig mengsel mag in het 2de jaar na de inzaai (3de contractjaar) opnieuw ingezaaid worden. U kan tijdens de looptijd van de beheerovereenkomst omschakelen van een éénjarig mengsel naar een meerjarig mengsel en omgekeerd.
 • De breedte wordt bepaald in overleg met de bedrijfsplanner. De gemiddelde breedte bedraagt tussen 6 en 12 meter. De strook is over de volledige lengte minstens 5 meter breed.

Onderhoud

 • Voer behalve het (her)inzaaien, frezen voorafgaand aan de (her)inzaai, maaien en het afvoeren van het maaisel, geen andere activiteiten uit op de strook.
 • Gebruik geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen op de strook.
 • Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, uitgezonderd voor de pleksgewijze bestrijding van akkerdistel.
 • Maai elk jaar de volledige strook vlinderbloemigen tussen 15 september en 15 oktober. Het maaisel moet afgevoerd worden. U mag vanaf het 2de jaar de strook ook maaien tussen 1 januari en 15 mei voor maximaal de helft van de breedte.

Zie folder ‘beheerovereenkomst aanleg en onderhoud bloemenstrook’:

Geen professionele landbouwer?

Ook liefhebbers met een stukje weide kunnen, net zoals onze landbouwers, heel veel betekenen voor onze bestuivers door er voor te zorgen dat die weides geen “groene woestijnen” worden: plaatsen die wel er wel groen uitzien, maar waar niks te vinden is voor de bestuivers en andere kleine diertjes. Heb je grond in onze nabije omgeving, neem dan gerust contact met ons op, misschien kunnen we samen iets doen?